Praktijk voor Remedial Teaching

Vergoedingen

Het is niet eenvoudig om voor remedial teaching een tegemoetkoming of vergoeding aan te vragen. 
Voor een tegemoetkoming in de kosten kunnen de volgende mogelijkheden door u worden onderzocht:

Passend onderwijs
Elke school krijgt per leerling een basisbekostiging. Dat geldt zowel voor reguliere scholen als voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Naast deze basiskosten stelt de overheid geld beschikbaar voor extra ondersteuning. Scholen kunnen met dit geld bijvoorbeeld een remedial teacher inhuren voor extra begeleiding van leerlingen. Het budget is alleen bedoeld voor onderwijs en niet voor zorg. Wilt u meer informatie over passend onderwijs? Kijk op www.passendonderwijs.nl

Vergoeding via de zorgverzekering bij vastgestelde dyslexie

Alleen als er sprake is van Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED) komt een leerling in aanmerking voor vergoede behandeling. Deze behandeling wordt niet gegeven door een Remedial Teacher, maar door een ortho-pedagoog.

De Remedial Teacher kan zowel in beeld komen vóór vaststelling van dyslexie als daarna. 

Er is sprake van Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED) als de leerachterstand in lezen en/of spellen erg groot is, ondanks extra instructie op school. Deze extra instructie kan de Remedial Teacher geven.

Als er een onderzoek heeft plaatsgevonden én het blijkt niet te gaan om Ernstig Enkelvoudige Dyslexie maar om dyslexie dan kan een Remedial Teacher extra ondersteuning bieden.

Meer informatie over de (vergoede) dyslexiebehandeling is te vinden op https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/dyslexie

PGB PersoonsGebondenBudget
Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS kunnen soms een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Een PGB is bedoeld voor persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Via belastingaftrek
Hulpmiddelen voor dyslexie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als uitgaven wegens ziekte en/of blijvende invaliditeit. Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/overzicht_zorgkosten/hulpmiddelen/

Via de gemeente
De kosten van een orthodidactisch onderzoek en/ of remedial teaching worden soms vergoed door de Gemeente. Een verzoek kan worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken. Er kan eventueel een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of ter zake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer bij de gemeente.

Via de werkgever
Er zijn bedrijven, die in bepaalde gevallen, de kosten van remedial teaching van hun medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient men zich hiervoor tot de afdeling personeelszaken te wenden.

Meer informatie over ondersteuning vindt u via www.regelhulp.nl

Deze tekst is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Echter aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.